Blakiston's Fish Owl (Kyohei)

Kyohei Owl

Designed by: Katsuta Kyohei

Paper used: One sheet tissue foil

Bio: